NetConnect® Modular Plug Color Clip (Used with NPC Patch Cords)

Mã sản phẩm #2843022-5

Thông tin mô tả

Part Number2843022-5
DescriptionNetConnect® Modular Plug Color Clip, Orange, 50 pcs
ColorOrange
Thông số kỹ thuật
Part Number Description Color
2843022-5 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Orange, 50 pcs Orange
2843022-6 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Blue, 50 pcs Blue
2843022-7 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Red, 50 pcs Red
2843022-8 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Yellow, 50 pcs Yellow
2843022-9 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Green, 50 pcs Green
2843022-1 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Almond, 50 pcs Almond
2843022-2 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Black, 50 pcs Black
2843022-3 NetConnect® Modular Plug Color Clip, White, 50 pcs White
2843022-4 NetConnect® Modular Plug Color Clip, Gray, 50 pcs Gray