CommScope® Server Rack

Mã sản phẩm #1-1427504-1

Thông tin mô tả

DescriptionCommScope® Standard Rack 600X1100, 15U, Acrylic Door
Height15U
DoorAcrylic
Width x Depth600 x 1100
Thông số kỹ thuật
Part Number Description Height Door Width x Depth
1-1427504-1 CommScope® Standard Rack 600X1100, 15U, Acrylic Door 15U Acrylic 600 x 1100
1-1427504-2 CommScope® Standard Rack 600X1100, 15U, Flat Perforate Door 15U Flat Perforate 600 x 1100
1-1427504-3 CommScope® Standard Rack 600X1100, 15U, Curve Perforate Door 15U Curve Perforate 600 x 1100
1-1427506-1 CommScope® Standard Rack 800X1100, 15U, Acrylic Door 15U Acrylic 800 x 1100
1-1427506-2 CommScope® Standard Rack 800X1100, 15U, Flat Perforate Door 15U Flat Perforate 800 x 1100
1-1427506-3 CommScope® Standard Rack 800X1100, 15U, Curve Perforate Door 15U Curve Perforate 800 x 1100
2-1427504-1 CommScope® Standard Rack 600X1100, 27U, Acrylic Door 27U Acrylic 600 x 1100
2-1427504-2 CommScope® Standard Rack 600X1100, 27U, Flat Perforate Door 27U Flat Perforate 600 x 1100
2-1427504-3 CommScope® Standard Rack 600X1100, 27U, Curve Perforate Door 27U Curve Perforate 600 x 1100
2-1427506-1 CommScope® Standard Rack 800X1100, 27U, Acrylic Door 27U Acrylic 800 x 1100
2-1427506-2 CommScope® Standard Rack 800X1100, 27U, Flat Perforate Door 27U Flat Perforate 800 x 1100
2-1427506-3 CommScope® Standard Rack 800X1100, 27U, Curve Perforate Door 27U Curve Perforate 800 x 1100
3-1427504-1 CommScope® Standard Rack 600X1100, 36U, Acrylic Door 36U Acrylic 600 x 1100
3-1427504-2 CommScope® Standard Rack 600X1100, 36U, Flat Perforate Door 36U Flat Perforate 600 x 1100
3-1427504-3 CommScope® Standard Rack 600X1100, 36U, Curve Perforate Door 36U Curve Perforate 600 x 1100
3-1427506-1 CommScope® Standard Rack 800X1100, 36U, Acrylic Door 36U Acrylic 800 x 1100
3-1427506-2 CommScope® Standard Rack 800X1100, 36U, Flat Perforate Door 36U Flat Perforate 800 x 1100
3-1427506-3 CommScope® Standard Rack 800X1100, 36U, Curve Perforate Door 36U Curve Perforate 800 x 1100
4-1427504-1 CommScope® Standard Rack 600X1100, 42U, Acrylic Door 42U Acrylic 600 x 1100
4-1427504-2 CommScope® Standard Rack 600X1100, 42U, Flat Perforate Door 42U Flat Perforate 600 x 1100
4-1427504-3 CommScope® Standard Rack 600X1100, 42U, Curve Perforate Door 42U Curve Perforate 600 x 1100
4-1427506-1 CommScope® Standard Rack 800X1100, 42U, Acrylic Door 42U Acrylic 800 x 1100
4-1427506-2 CommScope® Standard Rack 800X1100, 42U, Flat Perforate Door 42U Flat Perforate 800 x 1100
4-1427506-3 CommScope® Standard Rack 800X1100, 42U, Curve Perforate Door 42U Curve Perforate 800 x 1100