Thiết bị chuyển mạch - Juniper

Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX 3400
Port: 48
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX 3400
Port: 48
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX 3400
Port: 24
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX3400
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: 2300
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: 2300
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm : EX2300
Hãng sản xuất: Juniper
Dòng sản phẩm: EX2300