Cloud Services

Application Development – Phát triển ứng dụng

Application Development – Phát triển ứng dụng

Tự động hóa môi trường phát triển và thử nghiệm với khả năng nhân bản hàng trăm môi trường trong…

Database – Cơ sở dữ liệu

Database – Cơ sở dữ liệu

Lưu trữ cơ sở dữ liệu trong các dịch vụ tệp hiệu suất cao trong đám mây, với khả năng…

Analytics – Phân tích

Analytics – Phân tích

Di chuyển phân tích lên đám mây để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn. Tìm hiểu…

File Services- Dịch vụ tập tin

File Services- Dịch vụ tập tin

Di chuyển các ứng dụng dựa trên tệp của bạn sang đám mây để đạt được hiệu suất, quy mô…