switch

Thiết bị chuyển mạch – Switch

Thiết bị chuyển mạch – Switch

VIRTUAL CHASSIS TECHNOLOGY Tổng quan: Juniper Networks hỗ trợ kết nối hai hoặc nhiều thiết bị chuyển mạch với nhau…