STT Nhân sự phụ trách Khu vực phụ trách Chức vụ Email Điện thoại
1 Trần Yến Ly Miền Bắc Giám đốc sản phẩm ly.tran@adg.vn  0904 040 581
2 Trần T Cẩm Giang Miền Nam NV kinh doanh sản phẩm giang.tran@adg.vn 0913320323

 

CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM COMMVAULT: